Veenstra & Zn.

Privacy beleid

Voor Veenstrashop.com is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van gebruikers van groot belang. Voor zover persoonsgegevens worden gevraagd, verwerkt en beveiligt Veenstrashop.com deze telkens zo zorgvuldig mogelijk. Veenstrashop.com handelt in overeenstemming met de toepasselijke wet – en regelgeving (waaronder de Wet Bescherming PersoonsgegevensAVG).

Het doel van dit Privacy beleid is u, de lezer/ gebruiker van de website van Veenstrashop.com, behoorlijk te informeren over de manier waarop Veenstrashop.com gebruik maakt van door u verstrekte persoonsgegevens en hoe u bijvoorbeeld uw persoonsgegevens kunt wijzigen of laten verwijderen.

Het Privacy beleid heeft alleen betrekking op de website van Veenstrashop.com, doch nimmer op andere websites waarvoor op deze website links worden aangeboden. Die vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van derde partijen.

Verwerking Persoonsgegevens

Ten behoeve van het gebruik (willen) maken van de diensten van Veenstrashop.com en ten behoeve van de koop van een product gaat een consument – door het actief aanvinken van het vakje dat daarvoor is opgenomen – uitdrukkelijk akkoord met:

– de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van Veenstrashop.com; – de toepasselijkheid van dit Privacy beleid; en – het door Veenstrashop.com gebruiken en verwerken van de persoonsgegevens op de aangegeven manier en voor de aangegeven doeleinden.

Indien (aanvullende) toestemming van de consument vereist is voor het hiervoor bedoelde gebruik en de genoemde verwerking, bijvoorbeeld omdat zijn e-mailadres door een partner/ leverancier/ vervoerder van Veenstrashop.com gebruikt moet worden voor de uitvoering van de koop, zal Veenstrashop.com daar apart om (moeten) vragen.

De consument kan zijn toestemming op ieder moment zonder opgave van reden herroepen, bijvoorbeeld door een e-mail te sturen naar info@Veenstrashop.com, of door deze herroeping schriftelijk aan Veenstrashop.com mee te delen.

Doel verwerking persoonsgegevens

Voor het behoorlijk gebruik van enkele onderdelen van haar website heeft Veenstrashop.com persoonsgegevens van u nodig, waaronder onder andere uw email adres, IP adres en NAW-gegevens. Veenstrashop.com verzamelt en verwerkt dergelijke persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

– het leveren van producten door Veenstrashop.com; – het analyseren en onderzoeken van gegevens om de website te onderhouden, te verbeteren of te vernieuwen; – om u te informeren door het toezenden van een (nieuws)brief en/ of push notificaties, mits u daar expliciet mee heeft ingestemd; over aanbiedingen van producten en diensten van Veenstrashop.com; en – om u te informeren over producten en diensten van zorgvuldig geselecteerde partners van Veenstrashop.com.

Geen verstrekking persoonsgegevens aan derden en Geheimhouding

Uitgangspunt is dat Veenstrashop.com geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.

Daarop maakt Veenstrashop.com alleen een uitzondering als dit noodzakelijk is om de deal (overeenkomst) te kunnen (doen) uitvoeren.

In dit laatste geval vraagt Veenstrashop.com vraagt de consument altijd om aanvullende toestemming voor het eenmalig verstrekken van de in de bestelling vermelde persoonsgegevens aan – en het gebruik van die gegevens door de verzender, voor de uitvoering van de levering (zoals het per e-mail of post toezenden van de producten. De Partner heeft daartoe dan de adresgegevens of het emailadres van de consument nodig).

Ook kan Veenstrashop.com bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maken van overige derden, bijvoorbeeld voor het hosten van haar website. Voor deze derden wordt geen separate toestemming gevraagd aan de consument. Wij sluiten met deze derden een verwerkersovereenkomst, waardoor zij zich dienen te houden aan de voorwaarden zoals opgenomen in dit Privacybeleid.

Alle medewerkers van Veenstrashop.com en zij die in opdracht van Veenstrashop.com toegang hebben tot de persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis (kunnen) nemen, behoudens voor zover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

Beveiligingsgegevens

Om inzage van uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen, heeft Veenstrashop.com verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, – gebruik en – wijziging door derden, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies.

Uw persoonsgegevens en – handelingen worden beveiligd door het gebruik van geavanceerde technologie en veiligheidssystemen. Alle persoonlijke informatie die u aan Veenstrashop.com beschikbaar stelt, wordt verstuurd via SSL-coderingstechnologie (Secure Socket Layer). SSL is een uiterst veilig coderingssysteem dat uw persoonlijke- en transactiegegevens beschermt.

Cookies

Veenstrashop.com maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van zogeheten ‘cookies’. Cookies zijn kleine hoeveelheden informatie die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt.

Deze informatie kan bestaan uit (doch niet uitsluitend): IP (Internet Protocol) adres, soort browser, browser taal, datum en tijd van de aankoop.

Een gebruiker van de website van Veenstrashop.com geeft, middels zijn akkoord met de Algemene Voorwaarden en met dit Privacy beleid, toestemming voor het verzamelen en het gebruik van de hem verstrekte informatie door servers van Veenstrashop.com., alles met inachtneming van de Wet Bescherming PersoonsgegevensAVG.

Veenstrashop.com gebruikt cookies om de kwaliteit van de website, haar service en de ervaring van gebruiker met de website te verbeteren. Het gebruik van cookies is gebruikelijk op het Internet. Veenstrashop.com gebruikt vergelijkbare cookies als overige respectabele online ondernemingen.

De consument heeft de mogelijkheid om de cookies van Veenstrashop.com te weigeren door de desbetreffende webbrowserinstelling daartoe aan te passen.

Accountgegevens

U heeft de mogelijkheid om een account aan te maken via Veenstrashop.com. Met behulp van dit account kunt u gebruik maken van de diensten van Veenstrashop.com. Wij verwerken de persoonsgegevens die u via uw account aan ons doorgeeft. Wij bewaren deze persoonsgegevens totdat u uw account opzegt/verwijdert.[SD2]

Afmelding diensten Veenstrashop.com

De consument kan zich te allen tijde afmelden, wijzigen en uitschrijven voor de diensten van Veenstrashop.com, en wel door de link aan te klikken die onderaan iedere zogeheten mail en/of (andere) aanbieding staat vermeld, of door een e-mail te sturen naar: info@Veenstrashop.com, alsook door dit schriftelijk aan Veenstrashop.com mee te delen.

Veenstrashop.com verwijdert de gegevens van de consument in dat geval. De consument ontvangt dan geen e-mails meer van Veenstrashop.com.

Bezoekgegevens

Op haar website houdt Veenstrashop.com ook algemene, anonieme bezoekgegevens bij, zoals onder meer de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is onder meer om de inrichting van een website te verbeteren, zodat Veenstrashop.com haar dienstverlening verder kan optimaliseren. Als Veenstrashop.com zulke gegevens vastlegt, zorg Veenstrashop.com ervoor dat deze op geen enkele manier naar een individuele consument herleidbaar zijn.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten, diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als dit noodzakelijk is voor de in dit Privacy Statement genoemde doeleinden. Met uw toestemming kunnen wij gegevens langer bewaren.

Uw rechten

U heeft op grond van de privacywetgeving het recht om in te zien welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Indien uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, corrigeren of verwijderen wij op verzoek uw persoonsgegevens (tenzij we verplicht zijn deze gegevens te bewaren). Ook heeft u onder omstandigheden het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens, en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze verzoeken, bij voorkeur per email, aan ons richten.

Ook indien u van mening bent dat wij uw privacyrechten schenden, horen wij dit graag van u. U heeft het recht hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Veenstrashop.com behoudt zich het recht voor te allen tijde enige wijziging in dit Privacybeleid aan te brengen. Elke wijziging op dit Privacy beleid wordt hier gepubliceerd.

Veenstrashop.com raadt u aan regelmatig het Privacy beleid te controleren, in het bijzonder bij het voorgenomen gebruik van een dienst of de koop van een product.

Bij vragen over dit Privacy beleid, kunt u als volgt contact opnemen: www.Veenstrashop.com Rieteweg 4 7055 BJ Heelweg E-mail: info@Veenstrashop.com Kvk: 59659467